loader image

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.carillongdansk.pl

Muzeum Gdańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  carillony gdańskie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-06-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niedostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku są niektóre pliki .pdf, filmy.
 • Na niektórych podstronach mogą pojawiać się problemy z kontrastem.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Gierszewski, a.gierszewski@muzeumgdansk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 512418751 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 
 
 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 
 

Dostępność architektoniczna

 
 

Kancelaria i biura Muzeum Gdańska

ul. Piwna 35/37

Wejście do budynku

 • główne wejście: ul. Piwna 35/37

Przestrzeń za wejściem

 • nawierzchnia chodnika wokół obiektu jest nierówna, może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach, z pomocą kul lub balkoników,
       

Winda

  
 • budynek wyposażony jest w windę. Winda nie zatrzymuje się na wszystkich piętrach biur, zapewnia dostęp do sal wystawowych zwiedzającym poruszającym się na wózkach,

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się łącznikach komunikacyjnych, na trasie winda - sala wystawowa.

Muzeum Nauki Gdańskiej - oddział czynny tylko w sezonie letnim

Profesorska 3
80-856 Gdańsk

Parking

 • budynek nie posiada parkingu dla zwiedzających. Parking całodobowy, strzeżony znajduje się przy ul. Katarzynki 4, ok. 160 metrów od obiektu (ok. 90 miejsc)

Wejście do budynku

 • do oddziału prowadzi jedno wejście,
  główne wejście: po prawej stronie głównego wejścia do kościoła. Oddział znajduje się w wieży kościoła św. Katarzyny, wejście przez wąską klatkę schodową, o stromych, kręconych schodach (sześćdziesiąt sześć stopni),
  oddział niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na lokalizację w wieży kościelnej

Łazienka

 • brak toalety (montaż sanitariatów jest niemożliwy ze względu na usytuowanie oddziału w zabytkowej wieży)

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • W oddziałach muzeum, ze względu na ich zabytkowy charakter i obecności na obszarach Pomników Historii RP pod ścisłym nadzorem organów konserwatorskich, nie można wprowadzić rozwiązań ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami (np. wind, podjazdów, oznaczeń poziomych etc.) bez głębokiej ingerencji w substancję zabytkową, bądź z naruszeniem zasad organizacji ruchu drogowego. Do wszystkich obiektów można wejść z psem przewodnikiem/psem asystującym. Specyfika niektórych obiektów może utrudniać pracę psa asystenta. W razie wątpliwości, zalecamy przed wizytą skontaktowanie się z naszym koordynatorem ds. dostępności.